top

Duidelijkheid scheppen over toekomst restveengebied Moordrecht

9 november 2022
Drie overheden werken samen voor de transitie van het restveen nabij Moordrecht: de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas. De samenwerking is bekrachtigd via een bestuurlijke overeenkomst. Onlangs heeft de Stuurgroep Restveen afspraken gemaakt over het uitwerken van een toekomstperspectief voor de bewoners en grondgebruikers (ondernemers) van het plangebied waar de bodemdaling urgent is. Ook heeft de Stuurgroep kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter, wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas. De Haas heeft in zijn nieuwe portefeuille Landschap en Recreatie ook het toekomstperspectief van het restveengebied onder zijn hoede. De ambitie is uitgesproken om deze collegeperiode concrete stappen te zetten en de gevraagde duidelijkheid te bieden.


Achtergrond

De aanpak Bodemdaling in het gebied nabij Moordrecht is de komende jaren een urgente opgave van de groeigemeente Zuidplas. Het zogeheten Restveengebied tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht ten oosten van de A20 heeft te maken met forse bodemdaling. Dit urgente probleem heeft verstrekkende gevolgen voor de waterhuishouding en de bodemgesteldheid. Het bepaalt de toekomst van aanwezige boeren en grondgebruikers.
Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas zetten zich daarom gezamenlijk in voor de toekomstige opgave van dit gebied. Zij hebben hiervoor in voorjaar 2022 een bestuurlijke overeenkomst ondertekend.


Relatie met de Regio Deal Bodemdaling

Eind 2018 stemde Zuidplas in met het indienen van de Transitie Restveen voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Deze werd vervolgens eind 2019 door het Rijk gesloten, waarin de transitie van het restveengebied is meegenomen. Verschillende ontwikkelingen zijn inmiddels voorgesteld, zoals initiatieven van agrariërs en overheden voor nieuw gebruik van de gronden op basis van een opgestelde catalogus. Binnen het plan voor de Regio Deal vallen ook zaken zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het inzetten van (provinciale) agrarische gronden voor experimenteerruimte en het meten van bodemdaling. Er zijn over de initiatieven van agrariërs al gesprekken gevoerd. Zij worden betrokken bij de verdere beleidsvorming.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard hebben samen met het Rijk de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart gesloten. Alle partijen gezamenlijk zijn aan de slag gegaan met projecten en pilots om kennis op te doen en oplossingen te vinden voor deze problematiek, zodat burgers, (agrarische) ondernemers en overheden straks weten.