top

Eerste bijeenkomst KBF – experts rond thema Water Bodem Sturend

15 maart 2023

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verspreidt haar kennis onder andere via een uitgebreid, aan de website gekoppeld, netwerk met experts. Op 31 januari 2023vond de eerste KBF expertmeeting plaats in Arti Legi in Gouda.

We hebben gesproken over de rol van de experts en urgente thema’s en hebben dwarsverbanden gelegd tussen de diverse thema’s. Meinte de Hoogh (Ministerie I&W), gaf een presentatie over de nieuwe kabinetskoers ‘Water en Bodem Sturend’.  We bespraken vervolgens de koppeling van deze koers met de rol van het KBF zoals het maken van een handleiding “Nieuwbouw op slappe grond.. Hoe dan?” en het maken van een kaart met “Prioritaire bodemdalingsaandachtsgebieden” (waar is acceptatie bodemdaling wel of juist niet een verstandige strategie?)

Wij kijken terug op een inspirerende middag met een enthousiaste groep van ervaren experts.