top

Geslaagde werksessie deelexpeditie ‘Water, Bodem én Cultuurhistorie’

8 maart 2024

Op 28 februari vond de 1e werksessie van de deelexpeditie ‘Water, Bodem én Cultuurhistorie gezamenlijk sturend bij stedelijke ontwikkeling’ plaats in Arti Legi te Gouda.

 

Deze deelexpeditie is een gezamenlijk initiatief van het KBF en het Gouds Watergilde. Het heeft als leidende gedachte dat bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijk gebied niet alleen ‘Water en Bodem’ sturend zouden moeten zijn maar ook de Cultuurhistorie van het betreffende gebied. De inhoudelijke onderbouwing en motivering hiervan is beschreven in de position paper van deze deelexpeditie.

 

 

Bij de werksessie waren naast het KBF en het Gouds Watergilde 13 organisaties vertegenwoordigd: de gemeenten Delft, Dordrecht, Gouda en Leiden (via Erfgoed Leiden), de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van I&W, het Waterschap Rivierenland, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Deltares, Bureau WB de Ruimte, de Hogeschool Saxion, en Campus Gouda. Een geslaagde mix van gebruikers en aanbieders van kennis op het gebied van zowel water en bodem als cultuurhistorie.

 

De primaire vraag aan de deelnemers was welke kennis en ervaring volgens hen nodig is om de ambitie ‘gezamenlijk sturend’ te kunnen realiseren bij beleidsvoorbereiding en bij projectontwerp- en realisatie, als ook voor het bereiken van de hiervoor noodzakelijke samenwerking en governance. Zij hebben in kaart gebracht welke kennis en ervaring op dit gebied al bij hen beschikbaar is, wat onderling uitgewisseld zou kunnen worden, en wat nog ontbreekt, en hebben daarmee een eerste aanzet tot een kennisagenda gerealiseerd.

 

Dank zij de gekozen werkvorm, de enthousiaste deelname en actieve inbreng van alle deelnemers heeft de sessie naast veel informatie ook veel onderlinge contacten en een beginnende community opgeleverd. Hierop zal in de vervolgsessies worden voortgebouwd. De eerstvolgende zal naar verwachting eind mei of begin juni 2024 plaatsvinden.