top

Nieuwe initiatieven voor funderingen in 2023

15 december 2022
Fundringsherstelwerkzaamheden in volle gang in Rotterdam, Zuid-Holland

Het KBF lanceert samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) twee initiatieven rondom de funderingsproblematiek. De hoofdlijnen van deze initiatieven worden in navolgende beschreven. Samen met de in te richten projectgroepen zullen doelen en resultaten verder worden verfijnd.

 

Kopersinformatie funderingen

Het eerste initiatief gaat over de informatie die kopers en verkopers van woningen krijgen over de fundering en bodemgesteldheid van het pand. Veel particuliere woningeigenaren stellen funderingsherstel uit tot het (aller)laatste moment, als het echt niet anders kan. Ook komt het nog steeds voor dat particuliere woningeigenaren hun woning verkopen zonder dat de nieuwe koper op tijd goed op de hoogte is van de risico’s op funderingsschade, bodemdalingsgerelateerde opgaven en eventuele (toekomstige) herstelkosten. Zeker in een krappe woningmarkt ontbreekt het de aankooppartij aan voldoende kennis en tijd om echt zicht te krijgen op het risico op funderingsschade. In deze deelexpeditie zal in de volle breedte gekeken worden naar:

 

  • het inventariseren van de vraag op welke vlakken gaat deze informatievoorziening nu nog niet goed genoeg en waarom niet?
  • mogelijke deeloplossingen en het uitwerken van één of meer van deze (deel)oplossingen

 

Funderingsproblematiek veenweidegebieden

Het andere initiatief betreft de funderingsproblematiek die we specifiek in de veenweidegebeiden tegenkomen. Door jarenlang drooghouden en toenemende perioden van droogte zijn de grondwaterstanden voor veel panden te laag. Er is een serieus risico op paalrot en/of scheuren door verzakking en/of ongelijkmatige zetting. Steeds vaker treden deze problemen ook op in het veenweidegebied waar ook een hybride bebouwing is (palen, staal en beton). Er is een grote kans dat stap voor stap waterpeilen in veenweidegebieden worden verhoogd. De vraag is wat dit betekent voor de funderingsopgave en de aanpak hiervan.

 

Om goed om te kunnen gaan met de uitdagingen van nu en nieuwe ontwikkelingen zoals verhoogde grondwaterpeilen is het van belang om huidige situaties in gebieden zo goed mogelijk te kennen en de werking van het huidige water- en bodemsysteem (natuurlijke en aangelegde/gereguleerde) in relatie tot gebouwen in dergelijke gebieden goed te begrijpen. In deze deelexpeditie zal analoog als met wat er in gebiedsprocessen gebeurt, gekeken worden naar:

  • Inzicht in de kennisbehoefte in een veenweidegebied specifiek voor de relatie tussen funderingen, bodem en grondwaterpeil. Wat we weten over aard en omvang van het probleem en het peilbeheer en hoe zich dat ontwikkelt;
  • Overzicht van aanpak om die kennis te genereren.

 

In de komende periode gaan de beoogde doelen en resultaten vraaggericht verder en meer in detail  uitgewerkt worden. Uitvoering zal ook plaatsvinden in nauwe samenwerking met de partners van de Coalitie Stevige Steden.

 

Meedoen?

Ben je geïnteresseerd in een rol in deze initiatieven meld je dan bij Robert van Cleef, Coördinator Stedelijk gebied KBF