top

KBF RvT/Financiersoverleg op 18 juni 2024

24 juni 2024

Op 18 juni 2024 vond in Arti Legi in Gouda het KBF Raad van Toezicht/Financiersoverleg plaats. Tijdens dit overleg werden de voortgangsrapportage 2024 KBF en de zelfevaluatie 2024 met de ontwikkelperspectieven KBF besproken.

 

Er is een brede waardering voor de positie die het kenniscentrum heeft verworven binnen de kennisinfrastructuur in een relatief korte periode (1,5 – 2 jaar). Vooral de onafhankelijke positie die het kenniscentrum inneemt en haar rolzuiverheid wordt zeer gewaardeerd. Het kenniscentrum heeft een meerwaarde voor meerdere overheidslagen, voor bedrijfsleven, kennisinstellingen/programma’s en maatschappelijke organisaties. Geconcludeerd werd dat het KBF een grote toegevoegde waarde heeft voor het kennisnetwerk rond bodemdaling en funderingen en daarmee haar bestaansrecht heeft verworven.