top

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels

15 september 2022
Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels

Reductie doelstelling
Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit veenweiden zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, moet de landelijke CO
2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor is binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) het monitoringssysteem SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met dit monitoringssysteem kan de CO2-uitstoot op perceelsniveau worden bepaald – met én zonder maatregel.

 

Rekenregels
Met SOMERS zijn rekenregels bepaald die als indicatieve ondersteuning kunnen dienen bij het bepalen van de effecten van voorgestelde maatregelen op de broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied. Het zijn inschattingen voor ‘karakteristieke’ situaties in drie verschillende gebieden in Nederland. De modellen waarmee deze rekenregels zijn opgesteld hebben als hoofddoel het monitoren van de reductie van emissie van broeikasgassen en kijken dus naar het peilgestuurde veenweidegebied in heel Nederland. De rekenregels voor de karakteristieke situaties in drie verschillende gebieden in Nederland zijn te vinden op de website van het NOBV. Een toelichting op het gebruik van de rekenregels vind je  hier.
In juni 2022 leverde het NOBV een uitgebreide rapportage over SOMERS op. In maart heeft een online informatie- en vragensessie over SOMERS plaatsgevonden. Deze sessie is hier terug te kijken.

 

Resultaten
De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd. Eind 2021 zijn de eerste twee meetjaren afgerond en zijn de eerste bevindingen opgetekend in een data-analyserapport. Lees hier meer over de eerste bevindingen. Het NOBV ontwikkelde verschillende infographics en animaties over broeikasgasemissies en maatregelen in het veenweidegebied.

> Download hier de infographics.

> Bekijk hier de animaties. 

 

Bijeenkomsten, terugblik bijeenkomsten 28 maart en 30 mei 2022 

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden, 28 maart 2022
De afgelopen maanden zijn er twee bijeenkomsten geweest van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden die het NKB organiseert in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden geweest. Op 28 maart gingen we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV. Junior onderzoeker Tom Heuts en Reinder Nouta, projectleider en onderzoeker bij Wetterskip Fryslan, gaven een toelichting op de mobiele metingen die de RUN uitvoert binnen het NOBV. Onderzoeker Christian Fritz en Fons Smolders, bijzonder hoogleraar biogeochemie, gingen in op biochemische processen, stikstof en de koolstofcyclus. Post-doc onderzoeker Ralf Aben zoomde samen met PhD Judith van der Knaap tot slot in op locaties waar de Radboud Universiteit onderzoek doet en op innovaties op het gebied van meetapparatuur. Je kunt de deelexpeditie terugkijken via deze link.

 

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden, 30 mei 2022 was er in samenwerking met Wageningen University (WU) en TNO een deelexpeditie over metingen met eddy covariance, lachgasmetingen, ruimtelijke variatie, opschaling en vliegtuigmetingen. Bart Kruijt, onderzoeker bij de WU op het gebied van klimaatverandering, koolstofcyclus, landatmosfeer interacties en het Amazonegebied, ging in op het meten van de variatie in CO2– en methaanemissies met vaste en mobiele eddy covariance. Onderzoeker Arnoud Frumau van TNO gaf een toelichting op lachgasmetingen met behulp van eddy covariance en geavanceerde apparatuur. Ronald Hutjes, universitair hoofddocent landgebruik-klimaat interacties aan de WU, zoomde in op het integreren van metingen tussen de perceel- en landschapsschaal met de vliegtuigmetingen die de WU uitvoert binnen het NOBV. Je kunt deze deelexpeditie terugkijken via deze link.

 

In de bijeenkomsten van de afgelopen twee jaar zijn steeds een of meerdere bij het NOBV betrokken onderzoeksinstituten centraal gezet. Met de bijeenkomst op 30 mei 2022 zijn alle bij het NOBV betrokken instituten en centrale thema’s aan de beurt geweest. Na deze bijeenkomst is de Deelexpeditie dan ook afgerond. Na de zomer zal het NOBV starten met kennisbijeenkomsten in een andere vorm.

 

Wil je  op de hoogte blijven van het NOBV? Dat kan via www.nobveenweiden.nl, via LinkedIn of door via deze link aan te melden voor de nieuwsbrief.