top

Nationaal Congres Bodemdaling massaal bezocht!

22 november 2023

Op 16 november jl. vond het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling plaats in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen was het een uitgelezen moment om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling. De urgentie van de aanpak van bodemdaling werd door alle sprekers en aanwezigen gevoeld. De opgave is een nationaal probleem met impact op zowel steden en dorpen als het landelijke gebied. Ook werd het belang van kennisontwikkeling en kennisdeling weer eens onderstreept. Het congres is een initiatief van Platform Slappe Bodem, dat samen met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen invulling gaf aan een waardevol programma waar rond de 300 bezoekers op af kwamen.

 

Voorzitter van het Platform Slappe Bodem Michel Klijmij-van der Laan trapte de dag af met een pleidooi voor aanvulling en herziening van het gemeentefonds. Nieuw onderzoek in opdracht van het Platform Slappe Bodem laat namelijk zien dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor beheer en onderhoud van wegen en rioleringen waar gemeenten mee geconfronteerd worden als gevolg van bodemdaling, oplopen tot meer dan 1,7 miljard euro extra per jaar.

 

Aansluitend sprak dagvoorzitter Thomas van Zijl met verschillende sprekers over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de aanpak van bodemdaling in landelijke gebieden, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie, ministerie van BZK) ging in op de uitwerking van de NAF, het Fonds Duurzaam herstel Funderingsproblematiek (FDF) en de samenhang met andere thema’s. Jaap Slootmaker (Directeur Generaal, ministerie van I&W) sprak over de lange termijn van werken met het natuurlijke water- en bodemsysteem en coördinatie van de verschillende thema’s die samenhangen. Dat Amsterdam-Noord te kampen heeft met de gevolgen van bodemdaling en hoe daarmee omgegaan wordt, werd belicht door Yassmine el Ksaihi (DB-lid Stadsdeel Noord, Gemeente Amsterdam). Arjan van Rijn (DB-lid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) deed een oproep om gebruik te maken van de kennis in de gebieden en de complexiteit van het watersysteem. Gedeputeerde Rosan Kocken (Provincie Noord-Holland) ging in op de stapeling van opgaven in gebiedsprocessen, de tijdsdruk en het gebrek aan voldoende geld om de transitie van het landelijk gebied te financieren. Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht) presenteerde het Nationaal Bodemdalingsjournaal.

 

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een debat tussen kandidaat-Kamerleden Laura Bromet (GL-PvdA), Tjeerd de Groot (D66), Pien Meppelink (CDA) en Jan Swaag (BBB). Zij waren het erover eens dat meer urgentie en coördinatie in de aanpak van bodemdaling noodzakelijk is, maar over de uitwerking en het tempo van de aanpak denken de kandidaat-Kamerleden verschillend.

 

 

In het middagprogramma werden in subsessies verschillende onderwerpen onder de loep genomen. Het KBF had een groot aandeel in de organisatie van een aantal subsessies rond de volgende onderwerpen:

 

Landelijk gebied:

  • Watervragen bij de aanpak van bodemdaling in veenweiden
  • Vernatting: vloek of zegen voor waterkwaliteit
  • Chunken in gebiedsprocessen veenweiden?

 

Wonen en funderingen:

  • Informatievoorziening funderingen in het woningtransactieproces
  • Gemeenten missen grondwaterkansen

 

Samenwerking en nieuwbouw:

  • Slappe bodem, een stevige uitdaging voor kabel- en leidingbeheerders
  • Bodemdalingbestendige nieuwbouw komt er!

 

Openbare ruimten & infrastructuur:

  • Lichte ophoogtechnieken in de praktijk

 

Met dank aan alle aanwezigen wordt terug gekeken op een zeer geslaagde dag met bijna 300 deelnemers, 15 inhoudelijke subsessies, een goed bezochte kennismarkt en vele ontmoetingen en waardevolle gesprekken.