top

Project ‘Bodemdalingbestendige nieuwbouw’ van start

20 juni 2023

Het project ‘Bodemdalingbestendige Nieuwbouw’ gaat van start. Platform Slappe Bodem, stichting RIONED, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen maken dit project mogelijk.

Versnelde bouw van voldoende woningen is topprioriteit in Nederland om het woningtekort aan te pakken. Een aanzienlijk deel van deze nieuwe woningen zal op slappe bodem worden gerealiseerd. Alleen al in de provincies Noord- en Zuid-Holland gaat het om circa 500.000 woningen. Hoe mooi deze wijken er bij oplevering ook uit mogen zien, na verloop van tijd ontstaan grote problemen voor bewoners en beheerders door bodemdaling. In lijn met de ambitie uit de beleidsbrief ‘Water en bodem sturend’ dient voor de nieuwbouwwijken al in de ontwerpfase een sturende rol te worden gegeven aan bodem en water. Met het project  ‘Bodemdalingbestendige Nieuwbouw’ geven we hieraan concreet invulling.

 

Beleid is er nu
Inmiddels wordt door veel partijen al beleidsmatig onderkend dat er bodemdalingbestendig gebouwd moet gaan worden (en life cycle costing als uitgangspunt moet worden genomen).

Ook beleidsmatig is er dus meer dan voldoende noodzaak om werk te maken van ‘Bodemalingbestendige nieuwbouw’.

 

Samen definiëren wat is  ‘bodemdalingbestendige nieuwbouw’
Een van de eerste en belangrijkste stappen zal zijn te definiëren wat nu eigenlijk een bodemdalingbestendige nieuwbouwwijk is en voor welke onderdelen strategische uitgangspunten benoemd moeten worden. Hierbij wordt steeds de verbinding gezocht met de eisen die klimaatadaptatie met zich brengt. Klimaatbestendigheid is in feite een uitgangspunt. Het gaat erom goed en in onderlinge afstemming / dus integraal na te denken over de volgende deelonderwerpen:

 • Infrastructuur
 • Openbaar groen
 • Data / monitoring
 • Funderingen
 • Architectuur
 • Kabels en leidingen en riolering
 • Bodem en watersysteem
 • Participatie
 • Governance

 

Proces richting bodemdalingbestendige nieuwbouw
Het is maatschappelijk gewenst dat we NU stappen zetten om te komen tot ’Bodemdalingbestendige nieuwbouw’. Dit betekent dat we een proces in gang moeten zetten om hiertoe te komen. Dit moet snel gebeuren omdat veel nieuwbouw aanstaande is.

KBF neemt graag het initiatief om dit samen met belanghebbende partijen op te pakken en dit te verbinden met de klimaatbestendigheid van de wijken. We kiezen ervoor de kennis toe te passen op bestaande en concrete nieuwbouwinitiatieven. Het Vijfde Dorp in de gemeente Zuidplas zal als proeftuin fungeren mogelijk aangevuld met andere te bouwen wijken.

Op voorhand worden de volgende resultaten voorzien vanuit ‘bodemdalingbestendige nieuwbouw’:

 • Strategische uitgangspunten van een bodemdalingbestendige nieuwbouwwijk;
 • Uitgewerkt ontwerp voor (1, 2 of 3) bodemdalingbestendige nieuwbouwwijk(en);
 • Kennisfactsheet per deelonderwerp;
 • Overall aanpak / leidraad voor bodemdalingbestendige nieuwbouw (gebaseerd op de cases);
 • Procesresultaten: Onderwijs en studenten ervaren en geschoold in de materie.