top

Raad van Toezicht KBF, voorstelronde: Hugo Gastkemper

15 december 2022
KBF raad van toezicht, Hugo Gastkemper

De raad van toezicht van het KBF houdt o.a. toezicht op de algemene gang van zaken, geeft goedkeuring op besluiten en geeft advies. Wie zijn de leden van deze raad en wat is hun achtergrond?
De raad van toezicht van het KBF bestaat uit: Hugo Gastkemper, Merlien Welzijn, Marian Jager en Gerard Doornbos. We stellen in de komende KBF nieuwsbrieven de leden van de raad van toezicht aan u voor. Als eerste de voorzitter dan deze raad, Hugo Gastkemper:

 

“Nederland is mijn wereld”
Hugo Gastkemper werd in 1957 geboren in Amsterdam, is getrouwd en vader van twee zonen en grootvader van een kleindochter. Hij is opgeleid tot bestuurskundige in Enschede en heeft gewoond in Gouda, gewerkt in Den Haag (VNG) en Ede (Stichting RIONED) en nu wonend in Cadzand. Van januari 1999 tot februari 2022 was Hugo directeur van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering. Daarvoor werkte hij bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met als laatste functie hoofd van het taakveld milieu.

 

Waar richt het KBF zich op?
Op de vraag waar het KBF zich op moet richten, is Hugo heel duidelijk. “Het KBF richt zich op het vergroten van praktisch inzicht, in het optreden en de effecten van bodemdaling, op het (door)ontwikkelen van maatregelen en het geven van voorlichting aan eigenaren van woningen, bedrijven en landerijen.”

 

Nieuwe functie
Hugo is enthousiast over zijn nieuwe functie: “Ik doe het werk voor het KBF graag vanwege relevantie, actualiteit en omvang van bodemdaling en funderingsproblemen. Vanwege de verwevenheid van zowel eigendommen als verantwoordelijkheden betreft de opgave, niet alleen eigenaren, maar de gehele samenleving.” Hij vindt zichzelf geschikt als voorzitter van de raad van toezicht vanwege zijn kennis op het gebied van bodemdaling en funderingen en daarbij heeft hij ook een groot netwerk. Hij heeft ervaring als verenigingsmanager, dat is het leiding geven aan organisaties die diensten leveren aan hun ‘leden’ en opkomen voor het gevormde collectief. “Verenigingen zijn mijn werkveld”, zegt Hugo trots.

 

Waar richt de raad van toezicht zich op?
Het KBF moet in de eerste plaats gevormd, gevoed en gestuurd worden door het werkveld, is de visie van Hugo. Zij ervaren de problemen, hebben de opdracht bij te dragen aan het aanpakken ervan en beschikken over kennis en kennisvragen. Bovendien stellen zij de middelen (geld, menskracht en draagvlak) beschikbaar. De directeur-bestuurder legt verantwoording af van de raad van toezicht. De raad van toezicht richt zich primair op de continuïteit van het KBF en op de bestuurlijke representatie.

 

Het belang van het KBF
De afgelopen jaren is de problematiek van bodemdaling en funderingen geagendeerd door direct getroffen gebouw eigenaren en agrariërs, is kennis over verschijnselen en maatregelen ontwikkelt en is een werkveld van bedrijven en overheden ontstaan. Ook maatschappelijk en bestuurlijk is erkenning gekomen, bijvoorbeeld via het beleid van klimaatadaptatie en het uitgangspunt ‘water en bodem sturend’. Nu gaat het erom de problemen grootschaliger aan te pakken en nieuwe problemen te voorkomen, stelt Hugo. Daarvoor is zowel inzicht nodig in wat te doen als in wie, wat doet respectievelijk betaalt. Het KBF moet hieraan bijdragen in nauwe samenwerking met partners, betrokkenen en andere organisaties. Hij besluit: ‘Het KBF is van en voor de professional!’