top

Roadshow stops 2022

27 oktober 2022
KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn

Terugblik roadshow’s

Roadshow Kenniscentrum helpt gemeenten

Almere, Alkmaar, Amsterdam en Dordrecht waren in de afgelopen maand de haltes van de Roadshow van Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Experts die verbonden zijn aan het Kenniscentrum ondersteunen op die manier gemeentenen en andere overheden. Tijdens de stops deze maand werden tools uit de Toolbox Bodemdaling in Steden in de praktijk gebracht over Rechten & Plichten, Kosten & Baten, Aanpak & Dialoog en Hoogteverschillen door Bodemdaling.

Roadshow stops 2022

Dordrecht (20 oktober)
De gemeente Dordrecht heeft, net als veel andere gemeenten te maken met toenemende hoogteverschillen door bodemdaling. Wat zijn de gevolgen daarvan op de lange termijn? Tijdens een sessie met ca. 20 vertegenwoordigers van de gemeente en de omgevingsdienst hebben we die vraag beantwoord door gebruik te maken van de door De Urbanisten ontwikkelde Toolkit Hoogteverschillen door bodemdaling. Met deze ‘serious game’ zet je snel verschillende oplossingsrichting naast elkaar als basis voor een strategische discussie. ‘Moeten we de weg blijven ophogen met nadelige gevolgen voor naburig huizenblok of juist verlagen met hoge kosten voor het wegonderhoud?’ is een voorbeeld van de vragen die aan de orde zijn gekomen.

 

Amsterdam (13 oktober)
In delen van Amsterdam-Noord zijn de gevolgen van bodemdaling goed merkbaar, bijvoorbeeld door toenemen de (grond)wateroverlast. Stadsdeel Noord organiseerde een werkatelier om samen met vertegenwoordigers van het waterschap, de omgevingsdienst en de woningbouwcorporatie mogelijke oplossingen te verkennen. Namens het Kenniscentrum waren Frederique Minderhout van Flo Legal en Robert van Cleef van Sterk Consulting aanwezig. Frederique heeft een toelichting gegeven op de juridische aspecten van de aanpak van bodemdaling;  Robert van Cleef heeft vanuit zijn ervaring met bodemdaling in bebouwd gebied gereflecteerd op de ideeën voor een procesaanpak. Lees meer over deze aspecten van de aanpak van bodemdaling in de tools Rechten en Plichten bij Bodemdaling en Stevige aanpak op Slappe Bodem.

 

Alkmaar (11 oktober) voor een Leefbaar Noorderkwartier
Hoe blijft Noorderkwartier een leefbaar gebied terwijl het klimaat ingrijpend verandert? Daarover werd in gesprek gegaan met bestuurders, ambtenaren, belangenorganisaties op dinsdag 11 oktober tijdens een netwerkbijeenkomst in het AFAS stadion Alkmaar. Er werd vooruit gekeken naar het jaar 2122 en hoe slim om te gaan met klimaatverandering en bodemdaling. In nauwe samenwering met Ronnie Takens namens NAF (Nationale Aanpak Funderingsproblematiek), Don Zandbergen van KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) en Jeroen Mekenkamp (Platform Slappe Bodem) werd door KBF een introductiesessie gehouden over deze opgave voor provincie, waterschappen, gemeenten en woningbouwcorporaties.

 

Almere (6 oktober)
Een bodem van wisselende samentelling (een bonte bodem) zorgt in Almere voor verschillende dalingssnelheden op korte afstand van elkaar. Hoe ga je daar mee om bij rioolvernieuwing? ‘Gewoon’ met zand ophogen tot het oorspronkelijke hoogte betekent dat de verschillen in daling alleen maar toenemen. Ophogen met lichte materialen zorgt dan weer voor hogere aanlegkosten. Tijdens een sessie met medewerkers van strategisch beheer van de gemeente is besproken hoe intern draagvlak voor een nieuwe aanpak kan worden gevonden. Een mogelijke eerste stap kan zijn om verschillende oplossingen tijdens een sessie met alle betrokken disciplines te beoordelen op voor- en nadelen. Namens het Kenniscentrum waren Mathias Hoendermis (MKBA deskundige van Witteveen+Bos), Jaap de Wit (adviseur bodemtechniek van Sweco) en Luuk Jacobs (Luuk Jacobs Communicatieadvies) aanwezig. Lees meer over het afwegen van oplossingsvarianten in de tool My First MKBA.