top

Veenprofielen steken deel 1 en 2

15 september 2022

De provincie Utrecht wil samen met de Regio Deal bodemdaling Groene Hart een impuls geven aan de doorwerking van de kennis over veenweiden in het onderwijs. De ambitie is om een praktische start te maken met het opleiden van een nieuwe generatie veenweideboeren. Kennis van de ondergrond is essentieel bij de aanpak van bodemdaling en alle overige uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. Het kunnen bekijken en bespreken van de opbouw van grondsoorten met behulp van bodemprofielen draagt daaraan bij.

Er zijn diverse veenbodems maar veenprofielen daarvan ontbreken. Daar komt nu verandering in. Aeres Hogeschool Dronten is in het kader van dit onderwijsproject bezig met het maken van diverse veenprofielen. Het NKB filmde deel 1 en deel 2 van het proces waarmee ook het maakproces is vastgelegd. Bekijk de beide video’s: