top

Vijf jaar meten aan diverse vormen van waterinfiltratiesystemen

15 september 2022
Metingen in veenweidegebieden om bodemdaling te analyseren

In de polders Spengen en Lange Weide doen boeren samen met het waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) al meerdere jaren aan grootschalige praktijkproeven met verschillende waterinfiltratiesystemen (WIS). 

 

De belangstelling rondom de onderwerpen bodemdaling remming en CO2-reductie groeit alleen maar. Om informatie hierover te delen, organiseerden het waterschap samen met het pilotproject Klimaatslimboeren op veen op 18 mei 2022 een brede kennissessie over waterinfiltratie in de praktijk. Er is in genoemde polders samen volop gepionierd, gemeten en ervaring opgedaan. Ruim 80 belangstellenden uit verschillenden gelederen kwamen af op deze sessie.

 

Dit benadrukt de behoefte aan het delen van kennis en dat meerdere perspectieven in samenhang nodig zijn. Van veldkennis, het watersysteem, bedrijfsvoering van de boer, weidevogels, onderzoek tot technische oplossingen. Het pionierende en praktische karakter kwam in alle presentaties terug. De onderzoeksrapporten zijn beschikbaar. Lees meer

 

Vijf jaar meten, monitoren en in de boeren praktijk ervaren wat de effecten van WIS zijn op grondwaterstanden, bodemdaling, waterverbruik, bodemconditie, draagkracht, ecologie, weidevogelbeheer en biodiversiteit. De ruim 90 aanwezigen uit de wereld van onderzoek, advies, agrarische collectieven, waterschappen en provincies kregen na afloop de onderzoeksrapporten mee.

 

‘Spengen en Lange Weide zijn voorbeelden van een polderbrede aanpak van de grote opgaven waar de veenweidegebieden voor staan’ stelt Bert de Groot van het waterschap. ‘Het laat zien hoe agrariërs, waterschappen en overheden in de praktijk kunnen samenwerken’.

 

In Spengen –de eerste bedrijvenproef met actieve waterinfiltratie- is het systeem doorontwikkeld en er is volop onderzoek geweest naar grondwaterstanden, bodemhoogte en werking in de praktijk. Jantine Hoekstra (hydroloog waterschap) en Annette van Schie (projectleider waterschap) hebben nauw samengewerkt met de boeren tijdens de proef. Ze deelden de harde en zachte kant van vijf jaar waterinfiltratie in de praktijk met feiten, cijfers en mensen.  De ervaringen en resultaten van twee jaar actief grondwaterstand sturen voor weidevogels werden gepresenteerd door René Faber (gebiedscoördinator Coöperatie Rijn, Vecht en Venen).

 

Ook werden de eerste inzichten en bevindingen gedeeld over polder Lange Weide. Dit is de eerste polder in Nederland met een grootschalig (310 hectare) polderbreed waterinfiltratie systeem. Harm de Jong (adviseur hydrologie en waterkwaliteit waterschap) deelde de eerste veelbelovende metingen van grondwaterstandsverhoging. Uniek is de combinatie met dynamisch peilbeheer in samenwerking met deelnemers uit de polder voor optimale waterinfiltratie en de metingen van waterkwaliteit.

 

De metingen op effecten op bodemdaling en klimaat worden komende jaren doorgezet. Daarnaast is de ervaring dat deze boeren gedreven zijn om mee te denken met het waterschap en andere partners als er maar echt met ze wordt samengewerkt op basis van vertrouwen. Hoogheemraad Bert de Groot overhandigde de rapporten aan Douwe Jonkers, programmamanager Veen bij het ministerie van LNV.

 

De rapporten zijn te downloaden: