top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over bedrijfsvoering op veen

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Agrariërs die verder willen ondernemen in de veenweidegebieden zullen maatregelen moeten treffen om de broeikasgasemissies te reduceren en bodemdaling te remmen. Daarnaast liggen er ook opgaven op het gebied van stikstof, biodiversiteit en bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Op diverse bedrijven hebben collega-ondernemers al stappen gezet richting verduurzaming en binnen kennisprogramma’s en pilots wordt nog gewerkt aan nieuwe bedrijfsperspectieven. Welke alternatieve bedrijfsmodellen zijn er? Wat levert het op? Hoe ontwikkelt het beleid zich? Aan welke KPI’s (Kritieke prestatie indicatoren )kan ik draaien? Met wie moet ik afspraken maken? Van wie kan ik leren? Vragen waar je nu al antwoord op kunt krijgen.

Thema's

Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden
In de veenweidegebieden in Nederland moet een aantal dingen plaatsvinden. De stikstofuitstoot moet worden gereduceerd, de klimaatdoelen moeten worden gehaald en de bodemdaling moet worden afgeremd. Hiervoor is onder andere de verhoging van het grondwaterpeil ten aanzien van het maaiveld nodig. Voor melkveehouders betekent dit dat zij op een andere manier moeten gaan boeren. Daar zitten heel veel haken en ogen aan.
Meer over Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden