top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over bedrijfsvoering op veen

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

De transitie in de landbouw gaat gepaard met grote wijzigingen in beleid, doelstellingen, instrumentarium en landschappelijke ingrepen. Het vraagt om grote maatschappelijke investeringen. Goed rentmeesterschap of anders gezegd een goede voorouder zijn vraagt onder andere om inzicht van de impact van maatregelen voor de lange termijn om bestuurlijk de juiste strategische lange termijn keuzes te kunnen maken. Inzicht draagt ook bij aan het onderscheiden van feiten en meningen en het kunnen stellen van kritische vragen.

Thema's

Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden
In de veenweidegebieden in Nederland moet een aantal dingen plaatsvinden. De stikstofuitstoot moet worden gereduceerd, de klimaatdoelen moeten worden gehaald en de bodemdaling moet worden afgeremd. Hiervoor is onder andere de verhoging van het grondwaterpeil ten aanzien van het maaiveld nodig. Voor melkveehouders betekent dit dat zij op een andere manier moeten gaan boeren. Daar zitten heel veel haken en ogen aan.
Meer over Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden