top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over de veen- en kleibodem

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Voor agrarische ondernemers is de kennis over de ondergrond belangrijk om te werken aan een vitale veenweide bodem, voor de bedrijfsvoering en de te treffen maatregelen richting verduurzaming van het bedrijf. Meer inzicht in de relatie tussen bodemtype, de dikte en diepte van de bodemlagen, de (grond)waterpeilen en de invloedsfactoren zoals temperatuur draagt bij aan te maken van keuzes. Welke bodemprocessen zijn voor de optimalisering van mijn bedrijfsvoering belangrijk? Welk type maatregelen voor het remmen van broeikasgasuitstoot en bodemdaling passen er bij mijn bodem? Wat kan ik doen om de biodiversiteit op mijn bedrijf te vergroten?

Thema's

Bodemdaling veenweiden
Er wordt volop onderzoek gedaan naar het proces van bodemdaling in de veenbodem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het NWA-Living On Soft Soils (LOSS) programma dat onder andere nauw samenwerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Werkpakket Twee van LOSS gaat diep in op het mechanistisch begrip van de veenbodem.
Meer over Bodemdaling veenweiden