top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over wateroverlast en droogte
Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Een dalende bodem kan (grond)wateroverlast veroorzaken. Perceeleigenaren krijgen natte voeten en gezondheidsproblemen. Voor overheden ontstaat wateroverlast op wegen, in parken en in rioleringen. Voor de landbouw worden percelen onbegaanbaar en ontstaan productieproblemen. Tegelijkertijd leidt klimaatverandering in de zomer tot droogte. Dit zorgt juist voor lage grondwaterstanden en dat zal de bodemdaling en daaraan gerelateerde problemen zoals rottende houten paalfunderingen en oxidatie van de veenbodem juist vergroten. Wat is er bekend over wateroverlast en droogte en wat betekent dit voor de verschillende doelgroepen? Wat is er bekend over oplossingen zoals Actief Grondwaterpeil Beheer (AGWP) en Waterinfiltratiesystemen (WIS)? 

Thema's

Wateroverlast en droogte
Er wordt gewerkt aan oplossingen die goed zijn voor het voorkomen van problemen door wateroverlast en droogte. In het stedelijk gebied wordt gewerkt aan Actief Grondwater Peilbeheer. In het landelijk gebied kan met waterinfiltratiesystemen de grondwaterstand beter op peil worden gehouden. Er worden drainagebuizen in de bodem aangebracht. De buizen infiltreren water in de bodem in droge periodes. In natte periodes werken zij drainerend.
Meer over Wateroverlast en droogte