top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over broeikasgassen en veenoxidatie 

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Broeikasgasreductie in het veenweidegebied betekent voor de agrariër dat het grondwaterpeil op het perceel omhoog moet om veenoxidatie tegen te gaan. Er zijn verschillende vormen van waterinfiltratiesystemen (WIS) in combinatie met slootpeilverhoging om dit mogelijk te maken. De mate van effectiviteit hangt af van veel factoren en wordt nog onderzocht. Hogere (grond)waterpeilen creëren goede omstandigheden voor een vitale bodem, biodiversiteit en de weidevogels. Welke WIS zijn er? Wat zijn de kosten en wat voor mogelijkheden heeft de agrariër/ terreinbeheerder om dit te financieren? Hoe zit het met de waterbeschikbaarheid, zeker in tijden van droogte en hoe zit het met de waterberging? 

Thema's

Broeikasgassen en veenoxidatie
In het Klimaatakkoord is voor de Nederlandse veenweidengebieden vanaf 2030 een jaarlijkse emissiereductie van één Megaton CO2 equivalenten vastgelegd. Het Rijk heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de effectiviteit van maatregelen die moeten helpen dat doel te bereiken. Het onderzoeksprogramma loopt sinds 2019, inmiddels zijn de eerste bevindingen beschikbaar.
Meer over Broeikasgassen en veenoxidatie