top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over broeikasgassen en veenoxidatie

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Het Rijk moet zich houden aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Provincies voeren de regie over de uitvoering van de afspraken en werken hier samen aan met hun regionale partners zoals waterschappen en gemeenten. Ambtenaren bereiden beleid en kaders voor, adviseren over gewenst onderzoek en innovaties, zijn projectleider of adviseur. Bij al deze rollen is het nodig kennis te hebben van de feiten, nuances en de samenhang die uit onderzoek naar voren komt.  Welke bodemprocessen spelen een rol, wat wordt er gemeten, wat is het effect van maatregelen onder verschillende condities, hoe monitoren we de maatregelen?

Thema's

Broeikasgassen en veenoxidatie
In het Klimaatakkoord is voor de Nederlandse veenweidengebieden vanaf 2030 een jaarlijkse emissiereductie van één Megaton CO2 equivalenten vastgelegd. Het Rijk heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de effectiviteit van maatregelen die moeten helpen dat doel te bereiken. Het onderzoeksprogramma loopt sinds 2019, inmiddels zijn de eerste bevindingen beschikbaar.
Meer over Broeikasgassen en veenoxidatie