top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over broeikasgassen en veenoxidatie

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veengebieden voor 2030 één Megaton CO2-ton uitstoot per jaar moeten reduceren. Provincies leggen afspraken met stakeholders vast over de aanpak en uitvoering in Regionale Veenweide Strategieën. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) onderzoekt wat de huidige broeikasgasuitstoot uit verschillende veenbodems is en welk effect verschillende maatregelen tegen veenafbraak hebben op de uitstoot. Welke andere randvoorwaarden zijn daarnaast van belang, zijn er voldoende middelen, wat is de juridische positie en wat is de samenhang met de andere thema’s in het landelijk gebied?

Thema's

Broeikasgassen en veenoxidatie
In het Klimaatakkoord is voor de Nederlandse veenweidengebieden vanaf 2030 een jaarlijkse emissiereductie van één Megaton CO2 equivalenten vastgelegd. Het Rijk heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de effectiviteit van maatregelen die moeten helpen dat doel te bereiken. Het onderzoeksprogramma loopt sinds 2019, inmiddels zijn de eerste bevindingen beschikbaar.
Meer over Broeikasgassen en veenoxidatie