top

Handreiking adaptief monitoringplan van bodemdalingen

Handreiking adaptief monitoringplan

Investeringen in de openbare ruimte zijn kostbaar. Na aanleg worden systemen vaak onvoldoende gemonitord en daardoor is er weinig sprake van een lerend proces bij gemeenten waardoor keuzes uit het verleden bijgesteld kunnen worden. Vanuit dit uitganspunt is het doel van deze deelexpeditie het ontwikkelen van een handreiking voor het opstellen van adaptief monitoringplan van bodemdalingmaatregelen. Kennis over de werking en resultaten van aangelegde systemen draagt bij aan het onderbouwen en optimaliseren van beleids- en investeringskeuzes en geeft houvast bij begeleiding van de uitvoering. De bevindingen worden vastgelegd in een praktische handreiking. 

De deelexpeditie is in 2021 opgestart en mogelijk dankzij de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

De aanpak 

In de deelexpeditie Monitoring bodemdaling in stedelijk gebied is de kennis en ervaring rond monitoring van bodemdaling in beeld gebracht en is voor gemeenten een concrete handreiking opgesteld voor het monitoren van bodemdaling in stedelijk gebied. In de handreiking wordt een gemeente aan de aan de hand genomen om te komen tot een monitoringsplan via een aantal logische stappen. In de handreiking zijn ook tal van voorbeelden van monitoring opgenomen.

Cees-Anton van de Dool

Deelexpeditieleider Cees-Anton van den Dool

‘Als beginnend adviseur stedelijk water kwam ik ongeveer 10 jaar geleden een aantal buurten in West-Nederland tegen waar hardnekkige wateroverlast optrad. Eenvoudige maatregelen in de riolering of het oppervlaktewater waren niet voldoende om het probleem op te lossen. Langzamerhand werd het me toen duidelijk dat het wateroverlastprobleem in West-Nederlandse gemeenten eigenlijk altijd een bodemdalingsprobleem was.  Lees meer….

 

Wilt u een vraag stellen aan Cees-Anton over handreiking adaptief monitoringsplan? Mail naar info@kbf.nl