top

MKBA bodemdaling

Deze deelexpeditie MKBA Bodemdaling werd in 2021 gestart in samenwerking met het ministerie van BZK en deze deelexpeditie is inmiddels afgerond. André Wooning van Rijkswaterstaat was trekker van de deelexpeditie en consultancy Acacia Water was het uitvoerende bureau. Samen met diverse spelers uit het netwerk is inventariserend onderzoek gedaan naar alle kennis die er middels bestaande MKBA’s is over kosten en baten van bodemdaling. Daarbij is ook geïnventariseerd welke (beleids)ruimte verschillende partijen hebben om in dit dossier samen te werken aan handelingsperspectief. De focus lag op kennis over:

  • Aantal, tijdslijn en inhoud van bestaande (M)KBA-studies voor zowel stedelijk als landelijk gebied;
  • Belangrijkste uitkomsten kosten en baten;
  • Overzicht van kennislacunes;

Waarom een MKBA?

Een MKBA geeft antwoord op de vraag of een project of beleidsvoorstel naar verwachting al dan niet welvaart verhogend is en helpt om tussen verschillende alternatieven te kiezen. Typerend voor een MKBA is dat de toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen van een project of beleidsvoorstel in kaart worden gebracht. Daarnaast kan zichtbaar worden gemaakt welke groepen er bij een maatregel op vooruit gaan en welke erop achteruitgaan. Voor zover mogelijk worden de effecten in geld uitgedrukt. Van alle effecten die in geld uitgedrukt kunnen worden, wordt een saldo van de baten en kosten bepaald. Het gaat hierbij ook om maatschappelijke baten zoals gezondheid of veiligheid. Ook effecten die niet, of niet gemakkelijk, in geld kunnen worden uitgedrukt brengt de MKBA in beeld. Zoals bijvoorbeeld de baten van het bestaan van cultureel erfgoed of van de aanwezigheid van natuur.

Factsheet

In de inventarisatie zijn zo veel mogelijk bestaande MKBA-studies over bodemdaling verzameld en bestudeerd. Hiervoor zijn partijen geraadpleegd die betrokken zijn bij het uitvoeren van MKBA’s over bodemdaling in Nederland, waaronder Deltares, de Unie van Waterschappen en het Platform Slappe Bodem. De bestaande MKBA-studies hebben geleid tot meerdere openbare publicaties die onder andere te vinden zijn het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Uit deze onderzoeken zijn een aantal facts gedistilleerd. Deze facts zijn te vinden in de factsheet die in 2021 is opgesteld.

 

Open vragen

De inventarisatie van de huidige MKBA’s bodemdaling heeft inzichtelijk gemaakt welke kennis er is rond kosten en baten van bodemdaling. Het identificeren van de onzekerheden en de daarbij horende kennisvragen is van belang om de juiste beslissingen te kunnen maken in het bodemdalingsdossier. Ook zijn er tijdens de uitvoering van de inventarisatie en de daarbij horende bijeenkomsten een aantal onderwerpen naar voren gekomen die prioriteit hebben. In de factsheet worden deze onderwerpen kort toegelicht met de bijbehorende openstaande vragen.

Waardering van bodemdaling

Op 24 juni 2021 stond de MKBA’s bodemdaling centraal in het door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling georganiseerde webinar Waardering van Bodemdaling. Je kunt dit webinar terugkijken.

 

Acacia Water bijeenkomst

In februari 2022 organiseerde Acacia Water in het kader van de deelexpeditie een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat er veel kennis en ervaring is binnen het netwerk over MKBA’s bodemdaling. Je kunt de presentatie van Acacia Water terugkijken.

 

Deze experts helpen je verder