top

Je bent agrariër/terreinbeheerder en je wilt meer weten over landgebruik van de veenweide

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Broeikasgasreductie in het veenweidegebied en het remmen van bodemdaling betekent hogere (grond)waterpeilen op en rond de percelen. Er ontstaan andere groeiomstandigheden waar de agrariër op moet anticiperen voor een vitaal economisch verdienmodel. Dat vraagt niet alleen om  inzicht in de mogelijk alternatieven maar ook om kennis over het eigen bodem- en watersysteem om effectief te kunnen kiezen en sturen. Wat is de vitaliteit van de eigen huidige bodem? Welke vormen van landgebruik zijn er mogelijk onder nattere omstandigheden? Welke alternatieve teelten worden onderzocht? Wat zijn de kosten en opbrengsten? Wat past bij mijn bedrijf en hoe leg ik het aan?

Thema's

Landgebruik veenweide
Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden af te remmen moet de bodem natter gemaakt worden. Dit vraagt een andere blik van agrariërs op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een gezonde grasmat voor koeien, de bedrijfsvoering en de wijze van beweiding. Zij kunnen overschakelen op het (deels) telen van gewassen die bestand zijn tegen veel water, zoals de lisdodde, kroosvaren en cranberries. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan.
Meer over Landgebruik veenweide

Deze experts helpen je verder