top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over landgebruik van de veenweide

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Hogere (grond)waterpeilen op en rond de percelen zorgen voor andere groeiomstandigheden waar de agrariër op moet anticiperen voor een vitaal economisch verdienmodel. Als beleidsmaker, projectleider of adviseur is een ambtenaar in de positie om de ontwikkeling  en toepassing van andere vormen van landgebruik mogelijk te maken. Welke vormen van landgebruik zijn er mogelijk onder nattere omstandigheden? Welke alternatieve teelten worden onderzocht? Welke combinaties van landbouw en natuur kunnen elkaar versterken? Welke stappen moeten er nog gezet worden? Wat kan of moet de overheid hieraan bijdragen (agendering, beleid, instrumenten, middelen)?

Thema's

Landgebruik veenweide
Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden af te remmen moet de bodem natter gemaakt worden. Dit vraagt een andere blik van agrariërs op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een gezonde grasmat voor koeien, de bedrijfsvoering en de wijze van beweiding. Zij kunnen overschakelen op het (deels) telen van gewassen die bestand zijn tegen veel water, zoals de lisdodde, kroosvaren en cranberries. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan.
Meer over Landgebruik veenweide

Deze experts helpen je verder