top

Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen

De deelexpeditie Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen is gericht op de toepasbaarheid van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgebieden. De doelstellingen van de deelexpeditie zijn: • Bijdragen aan een netwerk rond doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgevoelig gebied • Verzamelen van kennis in een factsheet over de volgende twee vragen: ‘Wat weten we over het effect van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen op de waterbalans’ en hoe het effect doorwerkt op bodemdaling?’ en ‘Wat weten we over de toepasbaarheid van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgevoelige gebieden?’ Deze expeditie is gestart in oktober 2021 en mogelijk dankzij de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Klimaatbestendige stad toolbox

De Klimaatbestendige Stad Toolbox (KBS Toolbox) is ontwikkeld als tool om te verkennen met welke adaptatiemaatregelen een wijk, buurt, terrein of straat klimaatbestendiger te maken. De tool helpt tijdens de eerste fases van gebiedsontwikkeling of planning van adaptatiemaatregelen na te gaan wat je kunt doen om een stedelijk gebied beter kan worden beschermd tegen wateroverlast, droogte en/of extreme hitte.
De online tool geeft de gebruiker inzicht in de berekende effectiviteit van de maatregelen met betrekking tot wateroverlast, droogte en hitte. De gebruiker kan nagaan welke maatregelen effectief zijn, waar de maatregelen ingepast kunnen worden, en wat de indicatieve kosten zijn. Daarnaast kunnen met de gekoppelde Groene Baten Planner ook andere baten van groen bepaald worden. De TKS biedt zo ondersteuning voor een gemeenschappelijke kennisbasis voor de (risico)dialoog, klimaatinclusieve ontwerpen en voor het opstellen van uitvoeringsplannen.

 

Verschillende plan-alternatieven kunnen snel worden opgesteld, met elkaar worden vergeleken en beoordeeld op het bereiken van gestelde klimaatadaptatiedoelen. Daarbij is de tool niet alleen bedoeld voor overheden, maar voor iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke plannen (stedenbouwers, landschapsarchitecten en adviseurs). De TKS is openbaar beschikbaar via onderstaande de link naar de toolbox.

 

 

Factsheet

Waterpasserende, waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen worden steeds vaker overwogen voor klimaatadaptatie. Ook in bodemdalingsgevoelige gebieden is men benieuwd naar de mogelijkheden. In de deelexpeditie ‘waterpasserende en doorgroeibare verhardingen’ is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is tijdens bijeenkomsten kennis geordend van betrokken partijen die actief zijn in bodemdalingsgevoelige gebieden en met waterpasserende verhardingen. In de factsheet wordt beschreven wat we wel en wat we niet weten (kennisvragen) over de werking, de effecten en de toepasbaarheid van deze in bodemdalingsgevoelige gebieden.

Deelexpeditieleider Reinder Brolsma

“Ik werk als specialist stedelijk water bij Deltares. Ik probeer hier mijn kennis op het gebied van wateroverlast, eco- en geohydrologie en stedelijke hitte eilanden te combineren voor het vergroten van de klimaatbestendigheid van stedelijke gebieden.”

Lees meer over Reinder…

 

Wilt u een vraag stellen aan Reinder over waterpasserende en doorgroeibare verhardingen? Mail naar info@kbf.nl