top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over water in de veenweide

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Om de bodemdaling en broeikasgasemissies in veenweidegebieden terug te dringen, is een omslag nodig in het peilbeheer, eventueel in combinatie met andere maatregelen. Grootschalige peilverhoging heeft impact op de waterberging en waterbeschikbaarheid (voldoende zoet water op het juiste moment op de juiste plek). Op het gebied van de waterkwaliteit liggen er ook nog uitdagingen omdat de Kaderrichtlijn Water-doelen niet gehaald worden. Water is ook een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van biodiversiteit. Wat betekent het voor de praktijk als water sturend wordt? Welke instrumenten en randvoorwaarden zijn nodig om dit te stimuleren? Wat is mijn rol daarbij?

Thema's

Water in de veenweide
Met het verhogen van slootpeilen en toepassen van waterinfiltratiesystemen kunnen de grondwaterpeilen op percelen worden verhoogd. Deze ingrijpende maatregelen zijn nodig om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling ontwikkelde een factsheet rondom waterinfiltratiesystemen die leidde tot een KIWA-richtlijn voor ontwerp, aanleg en beheer van van veenweideinfiltratie.
Meer over Water in de veenweide