top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over water in de veenweide

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Om de bodemdaling en broeikasgasemissies in veenweidegebieden terug te dringen is een omslag nodig in het peilbeheer, eventueel in combinatie met andere maatregelen. Op het gebied van het verbeteren van de waterkwaliteit en vergroten van biodiversiteit liggen er ook nog voldoende uitdagingen. Goed rentmeesterschap of, anders gezegd, een goede voorouder zijn, vraagt onder andere om inzicht in de impact van maatregelen op de lange termijn om bestuurlijk de juiste strategische keuzes te kunnen maken. Inzicht draagt ook bij aan het kunnen onderscheiden van feiten en meningen en het kunnen stellen van kritische vragen.

Thema's

Water in de veenweide
Met het verhogen van slootpeilen en toepassen van waterinfiltratiesystemen kunnen de grondwaterpeilen op percelen worden verhoogd. Deze ingrijpende maatregelen zijn nodig om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling ontwikkelde een factsheet rondom waterinfiltratiesystemen die leidde tot een KIWA-richtlijn voor ontwerp, aanleg en beheer van van veenweideinfiltratie.
Meer over Water in de veenweide